سخنران شدن سخت نیست!

کتاب سخنران شدن سخت نیست توسط محمدرضا انصاری نگارش شده است.نویسنده در  کتاب  سخنران شدن سخت نیست ،اصول و قواعد سخنرانی را به زبان ساده و با مثالهای عملی توضیح داده است.

شما می توانید  مصاحبه های تعدادی از اساتید ایرانی را در حوزه سخنرانی در این کتاب مطالعه کنید.

دکتر روستا، دکتر درگی، فرزانه معصومیان، سپیده جلوخانی، هوشنگ نصیرزاده، فریبا علومی یزدی، دکتر سمیرا ذاکرانی و محمد پیام بهرامپور دیدگاههای خودشان در مورد سخنرانی را در این کتاب بیان کرده اند.

خرید کتاب با مبلغ ۱۹۰۰۰ تومان

 

سخنران شدن سخت نیست!

کتاب سخنران شدن سخت نیست توسط محمدرضا انصاری نگارش شده است.نویسنده در  کتاب  سخنران شدن سخت نیست ،اصول و قواعد سخنرانی را به زبان ساده و با مثالهای عملی توضیح داده است.

شما می توانید  مصاحبه های تعدادی از اساتید ایرانی را در حوزه سخنرانی در این کتاب مطالعه کنید.

دکتر روستا، دکتر درگی، فرزانه معصومیان، سپیده جلوخانی، هوشنگ نصیرزاده، فریبا علومی یزدی، دکتر سمیرا ذاکرانی و محمد پیام بهرامپور دیدگاههای خودشان در مورد سخنرانی را در این کتاب بیان کرده اند.

خرید کتاب با مبلغ ۱۹۰۰۰ تومان

آخرین مقالات سایت